กยศ. ฟ้องรักษาสิทธิ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 10:10 pm

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อรักษาสิทธิของตน ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ โดยกยศ. จะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง โดยระบุข้อหาว่าผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ผิดสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ และขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

หากศาลพิพากษาให้กยศ.ชนะคดี กยศ. จะสามารถบังคับคดีเอาทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อชำระหนี้ได้ โดยวิธีการบังคับคดีของศาลแพ่ง เช่น การยึดทรัพย์ การอายัดทรัพย์ การบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์

ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ มีหน้าที่ต้องชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ โดยสามารถชำระหนี้ได้หลายช่องทาง เช่น ชำระผ่านธนาคาร ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม ชำระผ่านระบบออนไลน์ หรือชำระผ่านสำนักงาน กยศ.

ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ที่ไม่ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ จะถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย และต้องชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามคำพิพากษาของศาล

Share on: