กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพผู้สูงอายุ

กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เป็นโครงการหนึ่งของกองทุนพัฒนาผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยให้บริการกู้ยืมเงินทุนแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพื่อประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ

คุณสมบัติของผู้กู้

 • อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพ
 • มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • มีปัจจัยในการประกอบอาชีพ
 • มีสถานที่ในการประกอบอาชีพในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมไว้
 • ไม่เป็นผู้กู้ หรือผู้ค้ำของกองทุนผู้สูงอายุ

ประเภทเงินกู้

กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพผู้สูงอายุ มี 2 ประเภท ดังนี้

 • สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย
 • สินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย

เอกสารประกอบการขอกู้ยืม

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้กู้-ผู้ค้ำ)
 • ทะเบียนบ้าน (ผู้กู้-ผู้ค้ำ)
 • หนังสือรับรองเงินเดือนผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
 • ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
 • ใบมรณะบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิต (ถ้ามี)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
 • แผนประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ (กรณีกู้ยืมสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพ)

วิธีการขอกู้ยืม

ผู้สูงอายุที่สนใจสามารถขอกู้ยืมเงินได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด หรือยื่นคำร้องขอกู้ยืมผ่านเว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุ (olderfund.dop.go.th)

ประโยชน์ของการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพผู้สูงอายุ

การกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพผู้สูงอายุ จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระและมีความสุข โดยเงินกู้ยืมนี้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ เช่น ซื้ออุปกรณ์ประกอบอาชีพ ซื้อเครื่องจักร ซื้อวัตถุดิบ ลงทุนในธุรกิจ เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพผู้สูงอายุ ยังช่วยให้ผู้สูงอายุมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนอีกด้วย

Share on: