กันส่วนทรัพย์ สามีถูกฟ้องล้มละลาย

กันส่วนทรัพย์เป็นสิทธิของคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการขอให้แบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างกัน โดยที่ฝ่ายหนึ่งไม่ต้องรับผิดในหนี้ของอีกฝ่ายหนึ่ง กันส่วนทรัพย์สามารถทำได้ในกรณีดังนี้

  • สามีหรือภริยาถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
  • สามีหรือภริยาถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
  • สามีหรือภริยาได้หย่าขาดกัน

สำหรับการกันส่วนทรัพย์ในกรณีสามีถูกฟ้องล้มละลาย คู่สมรสฝ่ายหญิงสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอกันส่วนทรัพย์ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวของสามี

ในการยื่นคำร้องขอกันส่วนทรัพย์ คู่สมรสฝ่ายหญิงจะต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปแสดงต่อศาล เช่น

  • ทะเบียนสมรส
  • คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวของสามี
  • เอกสารแสดงทรัพย์สินของสามีและภริยา

ศาลจะพิจารณาคำร้องขอกันส่วนทรัพย์ และหากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้กันส่วนทรัพย์ คู่สมรสฝ่ายหญิงก็จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับผิดในหนี้ของสามี

อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางกรณี ที่คู่สมรสฝ่ายหญิงอาจต้องร่วมรับผิดในหนี้ของสามี เช่น

  • หนี้ที่ก่อขึ้นในระหว่างสมรสเพื่อประโยชน์ของครอบครัว
  • หนี้ที่ก่อขึ้นโดยที่สามีหรือภริยาฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน
  • หนี้ที่ก่อขึ้นโดยที่สามีหรือภริยาฝ่ายหนึ่งได้รู้เห็นยินยอม

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำได้

Share on: