การทำนิติกรรมของผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ผู้เสมือนไร้ความสามารถคือบุคคลที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ แต่มีเหตุบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ ทำให้ไม่สามารถจัดการงานของตนได้ หรือจัดการไปในทางที่เสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนหรือครอบครัว บุคคลผู้เสมือนไร้ความสามารถจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์

การทำนิติกรรมของผู้เสมือนไร้ความสามารถ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อน จึงจะถือว่ามีผลบังคับใช้ หากผู้เสมือนไร้ความสามารถทำนิติกรรมโดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์ นิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะ

ตัวอย่างการทำนิติกรรมของผู้เสมือนไร้ความสามารถที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ ได้แก่

  • ขาย แลกเปลี่ยน โอนมรดก จำนอง จำนำ ขายทอดตลาด โอนสิทธิเรียกร้อง เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ กู้ยืมเงิน
  • ก่อตั้งหรือเข้าร่วมห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด
  • ร่วมเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัทจำกัด
  • จดทะเบียนสมรส
  • รับบุตรบุญธรรม

หากผู้เสมือนไร้ความสามารถทำนิติกรรมโดยปราศจากความยินยอมจากผู้พิทักษ์ ผู้พิทักษ์สามารถเพิกถอนนิติกรรมนั้นภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รู้หรือควรจะได้รู้ถึงการทำนิติกรรมนั้น

ในกรณีที่ผู้เสมือนไร้ความสามารถไม่ได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ และนิติกรรมนั้นถูกยกขึ้นเป็นโมฆียะ ผู้เสมือนไร้ความสามารถอาจเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับประโยชน์จากนิติกรรมนั้น เว้นแต่ผู้รับประโยชน์จะได้รับประโยชน์โดยสุจริต

ดังนั้น หากท่านเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ การทำนิติกรรมใดๆ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะถือว่ามีผลบังคับใช้ หากท่านเป็นผู้พิทักษ์ของผู้เสมือนไร้ความสามารถ ท่านมีอำนาจให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมของผู้เสมือนไร้ความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เสมือนไร้ความสามารถเป็นสำคัญ

Share on: