การเคหะแห่งชาติ จะยึดบ้าน


ตามกฎหมาย การเคหะแห่งชาติสามารถยึดบ้านหลังที่ประชาชนเช่าซื้อได้หากผู้เช่าซื้อผิดสัญญา เช่น ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อเกินกำหนด 3 งวดติดต่อกัน หรือมีเหตุอื่นที่ทำให้การเคหะแห่งชาติเชื่อว่าผู้เช่าซื้อไม่สามารถชำระค่าเช่าซื้อได้อีกต่อไป

กรณีนี้หากผู้เช่าซื้อผ่อนชำระมาแล้ว 20 ปี แต่ยังผ่อนไม่หมด อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น

  • รายได้ของผู้เช่าซื้อไม่เพียงพอต่อการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ
  • ค่าเช่าซื้อมีราคาสูงเกินกว่าที่ผู้เช่าซื้อจะผ่อนชำระได้
  • ผู้เช่าซื้อมีภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก
  • ผู้เช่าซื้อประสบปัญหาด้านสุขภาพหรือด้านการเงิน

หากการเคหะแห่งชาติจะยึดบ้านหลังนี้ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย โดยจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้เช่าซื้อมีโอกาสที่จะชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระหรือหาทางแก้ไขปัญหาการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อ

หากผู้เช่าซื้อไม่สามารถชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด การเคหะแห่งชาติสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอยึดบ้านหลังนี้ได้

อย่างไรก็ตาม หากผู้เช่าซื้อสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนสามารถชำระค่าเช่าซื้อได้ในอนาคต ศาลอาจพิจารณาให้พักการบังคับคดียึดบ้านได้

ดังนั้น หากผู้เช่าซื้อที่ผ่อนชำระมาแล้ว 20 ปี แต่ยังผ่อนไม่หมด จะต้องรีบหารือกับทางการเคหะแห่งชาติเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาการผ่อนชำระค่าเช่าซื้อต่อไป

Share on: