การเปลี่ยน ส.ค.1 เป็นโฉนด

ขั้นตอนการเปลี่ยน ส.ค.1 เป็นโฉนด สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

 1. เตรียมเอกสาร

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเปลี่ยน ส.ค.1 เป็นโฉนด ประกอบด้วย

 • สำเนา ส.ค.1
 • สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)
 • หลักฐานการเสียภาษีที่ดินประจำปีล่าสุด
 1. ยื่นคำขอ

เจ้าของที่ดินสามารถยื่นคำขอเปลี่ยน ส.ค.1 เป็นโฉนดได้ที่สำนักงานที่ดินในเขตท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยใช้แบบคำขอจดทะเบียนออกโฉนดที่ดิน (คำขอ ท.ด.1) โดยจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน

 1. ชำระค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยน ส.ค.1 เป็นโฉนด อยู่ที่ 1% ของราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน

 1. ดำเนินการรังวัดที่ดิน

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าถูกต้อง จะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ และดำเนินการรังวัดที่ดิน

 1. ยื่นคำขอจดทะเบียน

เมื่อรังวัดที่ดินแล้ว เจ้าของที่ดินสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยน ส.ค.1 เป็นโฉนดได้ที่สำนักงานที่ดินในเขตท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ โดยใช้แบบคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (คำขอ ท.ด.13) โดยจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน

 1. รับโฉนดที่ดิน

เมื่อจดทะเบียนเปลี่ยน ส.ค.1 เป็นโฉนดเรียบร้อยแล้ว เจ้าพนักงานที่ดินจะออกโฉนดที่ดิน (หนังสือรับรอง ท.ด.13) ให้กับผู้ขอ

ระยะเวลาในการดำเนินการในการเปลี่ยน ส.ค.1 เป็นโฉนด อยู่ที่ประมาณ 6 เดือน

ข้อควรระวังในการเปลี่ยน ส.ค.1 เป็นโฉนด

 • เจ้าของที่ดินควรตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินอย่างรอบคอบก่อนยื่นคำขอเปลี่ยน ส.ค.1 เป็นโฉนด
 • เจ้าของที่ดินควรชำระภาษีที่ดินประจำปีล่าสุดก่อนยื่นคำขอเปลี่ยน ส.ค.1 เป็นโฉนด
 • เจ้าของที่ดินควรตรวจสอบแนวเขตที่ดินให้ถูกต้องก่อนยื่นคำขอเปลี่ยน ส.ค.1 เป็นโฉนด
 • เจ้าของที่ดินควรแจ้งให้ผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียงทราบก่อนยื่นคำขอเปลี่ยน ส.ค.1 เป็นโฉนด

ทั้งนี้ หากที่ดินนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ เจ้าของที่ดินจะต้องดำเนินการจดทะเบียนแจ้งการครอบครองที่ดินกับสำนักงานที่ดินในเขตท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ก่อนยื่นคำขอเปลี่ยน ส.ค.1 เป็นโฉนด

Share on: