การแบ่งที่ดินมรดกตกทอดไม่ลงตัว

การแบ่งที่ดินมรดกตกทอดไม่ลงตัว เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในสังคมไทย สาเหตุอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น

 • ที่ดินมรดกมีมูลค่าสูง หรือมีสภาพเป็นที่ดินติดทะเลหรือที่ดินทำเลดี
 • ทายาทมีจำนวนมากเกินไป หรือมีความขัดแย้งกัน
 • ทายาทฝ่ายหนึ่งมีอำนาจมากกว่าฝ่ายอื่น
 • ทายาทไม่เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับมรดก

ในการแบ่งที่ดินมรดกตกทอดไม่ลงตัวนั้น ทายาทสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

 • เจรจาตกลงกันเอง นี่เป็นแนวทางที่ดีที่สุด เพราะหากทายาทสามารถตกลงกันได้ จะทำให้การดำเนินการรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย
 • นำเรื่องสู่ศาล หากทายาทไม่สามารถตกลงกันได้ ก็สามารถยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อให้ศาลเป็นผู้แบ่งมรดกให้ โดยศาลจะพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ของทายาท มูลค่าของที่ดินมรดก และความเหมาะสมของที่ดินมรดก

หากนำเรื่องสู่ศาล ทายาทจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการฟ้องร้องดังนี้

 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบมรณบัตรของเจ้ามรดก
 • เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างทายาทกับเจ้ามรดก
 • เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินมรดก
 • หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ทายาทอาจพิจารณาจ้างทนายความให้ช่วยดำเนินการแทนก็ได้

การแบ่งที่ดินมรดกตกทอดไม่ลงตัวนั้น อาจใช้เวลานานและมีความซับซ้อน ดังนั้น ทายาทควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับมรดกไว้บ้าง และควรปรึกษากับทนายความหากจำเป็น

Share on: