กู้เงินกองทุนหมู่บ้าน


กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชนบทและชุมชนเมือง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งกองทุนหมู่บ้านจะจัดสรรเงินให้สมาชิกกองทุนกู้ยืม เพื่อนำไปประกอบอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ให้ชุมชน

คุณสมบัติของผู้ขอกู้กองทุนหมู่บ้าน มีดังนี้

 • เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
 • ไม่เป็นหนี้ค้างชำระกับกองทุนหมู่บ้าน
 • มีรายได้ประจำหรือมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน

วงเงินกู้ของกองทุนหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาท ไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน
 • วงเงินกู้เกิน 30,000 บาท ต้องมีผู้ค้ำประกัน 2 คน หรือมีหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ยของกองทุนหมู่บ้าน อยู่ที่ร้อยละ 4 ต่อปี

ขั้นตอนการขอกู้กองทุนหมู่บ้าน มีดังนี้

 1. ติดต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่
 2. ยื่นเอกสารประกอบการขอกู้ ได้แก่
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
  • สำเนาใบรับรองการประกอบอาชีพหรือใบรับรองรายได้
  • เอกสารแสดงทรัพย์สินเป็นหลักประกัน (ถ้ามี)
 3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านพิจารณาอนุมัติ
 4. ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

สำหรับเอกสารประกอบการขอกู้กองทุนหมู่บ้าน อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละกองทุน ขึ้นอยู่กับระเบียบของกองทุนหมู่บ้านนั้น ๆ

ในการขอกู้กองทุนหมู่บ้าน ควรศึกษารายละเอียดของกองทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจกู้ยืมเงิน เพราะกองทุนหมู่บ้านมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชนบทและชุมชนเมือง ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไปในแต่ละกองทุน

Share on: