กู้เงิน ธ.ก.ส. ให้ทำประกันชีวิต


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำหนดให้ผู้กู้ต้องทำประกันชีวิต เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ หากผู้กู้เสียชีวิต ธนาคารจะได้เงินประกันชีวิตมาชำระหนี้แทน

ประเภทของประกันชีวิตที่ ธ.ก.ส. กำหนดให้ผู้กู้ต้องทำ มีดังนี้

  • ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ คุ้มครองตลอดอายุของผู้กู้ โดยจ่ายเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว
  • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ คุ้มครองตลอดอายุของผู้กู้ โดยจ่ายเบี้ยประกันเป็นงวดๆ และได้รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา
  • ประกันชีวิตแบบบำนาญ คุ้มครองตลอดอายุของผู้กู้ โดยจ่ายเบี้ยประกันเป็นงวดๆ และได้รับเงินบำนาญเมื่อครบกำหนดสัญญา

ผู้กู้สามารถเลือกทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตใดก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. กำหนด

เงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. กำหนดในการทำประกันชีวิต มีดังนี้

  • ผู้เอาประกันจะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี ณ วันที่ทำประกัน
  • วงเงินความคุ้มครองจะต้องไม่ต่ำกว่าวงเงินกู้
  • เบี้ยประกันจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของวงเงินกู้

หากผู้กู้ไม่ทำประกันชีวิต หรือทำประกันชีวิตไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. กำหนด ธ.ก.ส. อาจปฏิเสธให้กู้ได้

ประโยชน์ของการทำประกันชีวิตสำหรับผู้กู้ ธ.ก.ส. มีดังนี้

  • เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ หากผู้กู้เสียชีวิต
  • คุ้มครองครอบครัวของผู้กู้ให้มีเงินใช้ยามฉุกเฉิน
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระหนี้

ผู้กู้ ธ.ก.ส. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำประกันชีวิตได้ที่สาขาของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

Share on: