ขอรับที่ดินมรดก


การรับมรดกที่ดินต้องดำเนินการภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทราบถึงการตายของเจ้ามรดก หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทายาทจะไม่สามารถขอรับมรดกที่ดินได้

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับมรดกที่ดิน มีดังนี้

 • โฉนดที่ดิน
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการตายของเจ้ามรดก เช่น ใบมรณบัตร
 • พินัยกรรม (ถ้ามี)
 • ถ้าผู้ขอรับมรดกเป็นคู่สมรส ต้องมีใบทะเบียนสมรส
 • ถ้าผู้ขอรับมรดกเป็นบิดาเจ้ามรดก ต้องมีทะเบียนสมรสกับมารดาของเจ้ามรดกหรือหลักฐานการรับรองบุตร

ผู้ขอรับมรดกที่ดินต้องยื่นคำขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ในกรณีมีเอกสารเป็นโฉนดที่ดิน น.ส. ๓ ข. และสำนักงานที่ดินอำเภอ ในกรณีมีเอกสารเป็น น.ส.๓, น.ส.๓ ก.

หากไม่มีพินัยกรรม เจ้ามรดกจะมีทายาทโดยธรรม ซึ่งจะมีลำดับในการรับมรดกดังนี้

 • ลำดับที่ 1 ผู้สืบสันดาน
 • ลำดับที่ 2 คู่สมรส
 • ลำดับที่ 3 บิดาและมารดา
 • ลำดับที่ 4 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
 • ลำดับที่ 5 พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน
 • ลำดับที่ 6 ปู่ ย่า ตา ยาย
 • ลำดับที่ 7 ลุง ป้า น้า อา

ในกรณีที่ทายาทลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 4 เสียชีวิตไปแล้ว ผู้สืบสันดานของทายาทเหล่านั้นจะได้รับมรดกแทน

ในกรณีที่ทายาทลำดับที่ 3 ถึงลำดับที่ 6 เสียชีวิตไปแล้ว จะไม่มีผู้รับมรดกแทน

ขั้นตอนการขอรับมรดกที่ดิน มีดังนี้

 1. ผู้ขอรับมรดกที่ดินต้องยื่นคำขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา ในกรณีมีเอกสารเป็นโฉนดที่ดิน น.ส. ๓ ข. และสำนักงานที่ดินอำเภอ ในกรณีมีเอกสารเป็น น.ส.๓, น.ส.๓ ก. 2. ผู้ขอรับมรดกที่ดินต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับมรดกที่ดินไปแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 2. พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการขอรับมรดกที่ดิน และตรวจสอบที่ดินที่ขอรับมรดก
 3. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกใบแจ้งรายการจดทะเบียนมรดกที่ดินให้แก่ผู้ขอรับมรดกที่ดิน
 4. ผู้ขอรับมรดกที่ดินต้องชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนมรดกที่ดิน
 5. พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดิน

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดิน มีดังนี้

 • โฉนดที่ดินประเภท น.ส.๓, น.ส.๓ ก. อัตรา 2% ของมูลค่าที่ดิน
 • โฉนดที่ดินประเภท น.ส.๓ ข. อัตรา 1% ของมูลค่าที่ดิน

ตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดิน

หากที่ดินมีมูลค่า 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินประเภท น.ส.๓, น.ส.๓ ก. จะเท่ากับ 2% x 1,000,000 บาท = 20,000 บาท

หากที่ดินมีมูลค่า 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินประเภท น.ส.๓ ข. จะเท่ากับ 1% x 1,000,000 บาท = 10,000 บาท

Share on: