ขอศาลใช้สิทธิภาระจำยอม เจ้าของที่ดินปิดทางเข้าออก

กรณีที่ดินของโจทก์ถูกปิดทางเข้าออกโดยที่ดินของจำเลย โจทก์สามารถฟ้องร้องขอศาลใช้สิทธิภาระจำยอมได้

ภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิประเภทหนึ่ง ซึ่งจำกัดการใช้สิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. ภาระจำยอมทางผ่าน
  2. ภาระจำยอมทางน้ำ

ภาระจำยอมทางผ่านเป็นสิทธิที่เจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งมีสิทธิใช้ทางเดินหรือทางผ่านของที่ดินแปลงอื่นเพื่อประโยชน์ในการใช้ที่ดินแปลงของตน โดยไม่จำต้องเสียค่าตอบแทน

ดังนั้น การที่จำเลยปิดทางเข้าออกของโจทก์จึงเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะเจ้าของที่ดินที่ใช้ประโยชน์จากภาระจำยอมทางผ่าน

โจทก์สามารถฟ้องร้องขอศาลใช้สิทธิภาระจำยอมได้ โดยคดีประเภทนี้ถือเป็นคดีแพ่ง ดังนั้น โจทก์สามารถยื่นฟ้องต่อศาลแขวงหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีได้

ในคำฟ้อง โจทก์ควรระบุรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

  • ชื่อและที่อยู่ของโจทก์และจำเลย
  • รายละเอียดของที่ดินของโจทก์และจำเลย
  • รายละเอียดของภาระจำยอมทางผ่าน
  • การกระทำของจำเลยที่เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์
  • ความเสียหายที่โจทก์ได้รับ

โจทก์ควรแนบเอกสารต่าง ๆ ประกอบคำฟ้อง เช่น

  • สำเนาโฉนดที่ดินของโจทก์และจำเลย
  • หลักฐานการจดทะเบียนภาระจำยอม
  • หลักฐานการปิดทางเข้าออกของจำเลย

หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์มีสิทธิใช้สิทธิภาระจำยอม ศาลจะมีคำสั่งให้จำเลยเปิดทางเข้าออกของโจทก์ และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์

นอกจากนี้ โจทก์อาจขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อให้จำเลยเปิดทางเข้าออกของโจทก์ได้อีกด้วย

Share on: