ขอโอนที่ดินกลับคืนจากน้องสาว


ในกรณีที่คุณโอนที่ดินให้น้องสาวของคุณไป แล้วต้องการโอนกลับคืนมานั้น สามารถทำได้ดังนี้

  1. เจรจาตกลงกับน้องสาวของคุณว่าจะขอโอนที่ดินกลับคืนมา โดยอาจตกลงกันในเรื่องราคาหรือค่าตอบแทนอื่นๆ
  2. หากน้องสาวของคุณตกลงที่จะโอนที่ดินกลับคืนมา ก็ให้จัดทำสัญญาโอนที่ดินฉบับใหม่ ระบุให้คุณเป็นผู้รับโอนที่ดิน
  3. ยื่นคำขอจดทะเบียนโอนที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
  4. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอจดทะเบียนโอนที่ดินแล้ว จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเอกสารหลักฐานถูกต้อง พนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินออกให้

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอจดทะเบียนโอนที่ดิน ได้แก่

  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • สัญญาโอนที่ดิน
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนโอนที่ดินนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของสำนักงานที่ดินและพื้นที่ของที่ดินที่จะดำเนินการจดทะเบียน ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 1-3 วันทำการ

ทั้งนี้ หากคุณโอนที่ดินให้น้องสาวของคุณไปโดยเสน่หา คุณสามารถขอถอนคืนการให้ได้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนที่ดิน หากน้องสาวของคุณไม่ยินยอมคืนที่ดินให้คุณ คุณอาจฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งให้น้องสาวของคุณคืนที่ดินให้คุณได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่น้องสาวของคุณมีสิทธิครอบครองที่ดินนั้น คุณอาจไม่สามารถขอโอนที่ดินกลับคืนมาได้ เว้นแต่น้องสาวของคุณจะยินยอมคืนที่ดินให้คุณ

Share on: