ขาดส่งงวดรถหลังเจรจาไกล่เกลี่ย

แก้ไขล่าสุด วันที่ 3rd September, 2023 at 04:59 pm

ขาดส่งงวดรถหลังจากเจรจาไกล่เกลี่ยแล้ว ทางไฟแนนซ์อาจดำเนินการขั้นต่อไปดังต่อไปนี้

  • เรียกเก็บค่างวดที่ค้างชำระทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยและค่าปรับ
  • ยึดรถคืน
  • ฟ้องร้องต่อศาล

หากถูกยึดรถคืน ทางไฟแนนซ์จะขายทอดตลาดรถเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ที่ค้างชำระ หากเงินจากการขายทอดตลาดไม่เพียงพอ ทางไฟแนนซ์อาจฟ้องร้องต่อศาลเพื่อขอเงินส่วนที่เหลือจากลูกหนี้

หากถูกฟ้องร้องต่อศาล ทางลูกหนี้อาจถูกพิพากษาให้ชำระหนี้ทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยและค่าปรับ หากไม่สามารถชำระหนี้ได้ ทางศาลอาจสั่งให้ยึดทรัพย์อื่นๆ ของลูกหนี้มาชำระหนี้แทน

ดังนั้น หากไม่สามารถชำระค่างวดรถได้ ควรรีบติดต่อไฟแนนซ์เพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกัน โดยอาจขอผ่อนชำระงวดรถที่ขาดชำระ หรือขอพักชำระหนี้ชั่วคราว ทางไฟแนนซ์อาจพิจารณาให้ความร่วมมือได้หากลูกหนี้มีเหตุผลที่สมควร เช่น ประสบปัญหาด้านการเงิน หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถชำระค่างวดรถได้

Share on: