ขาดส่งเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. เป็นสมาคมที่ให้บริการฌาปนกิจศพแก่สมาชิก โดยสมาชิกต้องชำระค่าสมาชิกรายปี ซึ่งค่าสมาชิกจะถูกนำไปเป็นเงินทุนสำรองสำหรับการจัดงานฌาปนกิจศพ

หากสมาชิกขาดส่งค่าสมาชิกรายปี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. จะมีหนังสือแจ้งเตือนสมาชิกให้ชำระค่าสมาชิกที่ค้างชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด หากสมาชิกไม่ชำระค่าสมาชิกที่ค้างชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. จะดำเนินการดังนี้

  • ตัดสิทธิ์สมาชิกออกจากสมาคม
  • เรียกเก็บค่าสมาชิกที่ค้างชำระ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี
  • ฟ้องสมาชิกเพื่อเรียกชำระค่าสมาชิกที่ค้างชำระ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี และค่าเสียหายอื่นๆ เพิ่มเติม

สมาชิกที่ขาดส่งค่าสมาชิกรายปี มีสิทธิที่จะดำเนินการต่างๆ ดังนี้

  • ชำระค่าสมาชิกที่ค้างชำระ หากสมาชิกชำระค่าสมาชิกที่ค้างชำระทั้งหมดแล้ว สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. จะคืนสถานะสมาชิกให้แก่สมาชิก
  • ขอผ่อนชำระค่าสมาชิกที่ค้างชำระ หากสมาชิกไม่สามารถชำระค่าสมาชิกที่ค้างชำระทั้งหมดได้ อาจขอผ่อนชำระค่าสมาชิกที่ค้างชำระกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส.
  • ปรึกษาทนายความ หากสมาชิกไม่พอใจกับการกระทำของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อาจทำการปรึกษาทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือ

โดยสรุปแล้ว ในกรณีนี้ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. มีสิทธิที่จะดำเนินการต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น แต่สมาชิกก็มีสิทธิที่จะดำเนินการต่างๆ เพื่อปกป้องสิทธิของตนได้เช่นกัน

Share on: