ขายสิทธิครอบครอง ที่ราชพัสดุ

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 10:14 pm

ตามกฎหมายไทย

บุคคลไม่สามารถขายสิทธิครอบครองที่ราชพัสดุได้ เนื่องจากที่ราชพัสดุเป็นทรัพย์สินของรัฐ บุคคลสามารถใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุได้โดยการเช่าหรือสัมปทานเท่านั้น บุคคลที่ประสงค์จะขายสิทธิครอบครองที่ราชพัสดุจะต้องขออนุญาตจากทางราชการก่อน หากบุคคลใดฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

แหล่งอ้างอิง:

  • พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2522
  • ประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 710 (พ.ศ. 2530)
Share on: