คดีขาดอายุความ ศาลยกฟ้องเองไม่ได้

คดีขาดอายุความ ศาลยกฟ้องเองไม่ได้ ต้องให้คู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องยกขึ้นต่อสู้เท่านั้น

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 193/28 บัญญัติว่า “การชำระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องซึ่งขาดอายุความแล้วนั้น ไม่ว่ามากน้อยเพียงใดจะเรียกคืนไม่ได้ แม้ว่าผู้ชำระหนี้จะไม่รู้ว่าสิทธิเรียกร้องขาดอายุความแล้วก็ตาม”

ดังนั้น หากคดีขาดอายุความแล้ว เจ้าหนี้ก็ไม่สามารถบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ แต่ลูกหนี้สามารถยกอายุความขึ้นต่อสู้ในชั้นศาลได้ โดยศาลจะยกฟ้องคดีนั้น

นอกจากนี้ หากศาลเห็นว่าคดีขาดอายุความแล้ว แต่คู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ ศาลก็สามารถยกฟ้องคดีนั้นได้เช่นกัน โดยศาลจะยกฟ้องคดีนั้นด้วยเหตุผลว่าคดีขาดอายุความ

ดังนั้น หากคดีขาดอายุความแล้ว คู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องควรยื่นคำให้การในคดีเพื่อยกอายุความขึ้นต่อสู้ในชั้นศาล เพื่อไม่ให้ศาลพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี

Share on: