ครอบครองปรปักษ์ แต่ติดพนักงานพิทักษ์ทรัพย์


ในกรณีนี้ น.ส.3 ก ไม่สามารถครอบครองปรปักษ์ที่ดินแปลงดังกล่าวได้ เนื่องจากที่ดินดังกล่าวติดกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1385 กำหนดว่า บุคคลใดครอบครองอสังหาริมทรัพย์โดยเจตนาเป็นเจ้าของ ติดต่อกันเป็นเวลาสิบปีโดยไม่มีเหตุให้เสียการครอบครอง ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

อย่างไรก็ตาม มาตรา 1386 กำหนดข้อยกเว้นไว้ว่า บุคคลจะไม่สามารถครอบครองปรปักษ์อสังหาริมทรัพย์ได้หากอสังหาริมทรัพย์นั้นติดกับที่ดินของบุคคลอื่นซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลนั้น

ในกรณีนี้ ที่ดินแปลงดังกล่าวติดกับที่ดินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ล้มละลาย ซึ่งรวมถึงที่ดินแปลงดังกล่าวด้วย ดังนั้น น.ส.3 ก จึงไม่สามารถครอบครองปรปักษ์ที่ดินแปลงดังกล่าวได้ เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ล้มละลายอยู่

นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจฟ้องร้องบุคคลใด ๆ ที่บุกรุกหรือยึดถือครอบครองทรัพย์สินของลูกหนี้ล้มละลายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น หาก น.ส.3 ก ยังคงครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวต่อไป อาจถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟ้องร้องให้ออกจากที่ดินได้

Share on: