ความคืบหน้ากรณีออกโฉนดที่ดินล่าช้า

แก้ไขล่าสุด วันที่ 26th August, 2023 at 05:59 pm

กรมที่ดินออกโฉนดที่ดินล่าช้า อาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังนี้

  • เอกสารไม่ครบถ้วนหรือผิดพลาด
  • เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มาชี้แนวเขตที่ดิน
  • มีผู้คัดค้านการออกโฉนดที่ดิน
  • เกิดปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดิน เช่น การตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดิน การตรวจสอบภูมิประเทศ เป็นต้น

หากกรมที่ดินออกโฉนดที่ดินล่าช้า เจ้าของที่ดินสามารถสอบถามข้อมูลหรือติดตามความคืบหน้าได้ที่สำนักงานที่ดินในเขตท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินยังสามารถร้องเรียนต่อกรมที่ดินเพื่อขอให้เร่งรัดการออกโฉนดที่ดินได้ โดยยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรมที่ดินหรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของกรมที่ดิน

หากกรมที่ดินยังไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เจ้าของที่ดินอาจร้องเรียนต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งให้กรมที่ดินดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้

ระยะเวลาในการออกโฉนดที่ดินตามปกตินั้น อยู่ที่ประมาณ 6 เดือน อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุสุดวิสัยหรือปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจทำให้ระยะเวลาในการออกโฉนดที่ดินล่าช้าออกไปได้

ข้อควรระวังในการออกโฉนดที่ดินล่าช้า

  • หากไม่ดำเนินการใดๆ เจ้าของที่ดินอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการขอออกโฉนดที่ดินซ้ำ
  • หากที่ดินนั้นมีการซื้อขายหรือโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว เจ้าของที่ดินอาจถูกฟ้องร้องร้องแย่งที่ดินจากเจ้าของที่ดินใหม่ได้

ดังนั้น เจ้าของที่ดินควรตรวจสอบเอกสารสิทธิที่ดินอย่างรอบคอบก่อนยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน และควรติดตามความคืบหน้าในการออกโฉนดที่ดินอย่างสม่ำเสมอ

Share on: