คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์

คำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์

ข้าพเจ้า / นาย / นาง / นางสาว (ชื่อผู้ร้อง) เลขประจำตัวประชาชน (หมายเลขบัตรประชาชน) ภูมิลำเนา (ที่อยู่) ในฐานะ (ความสัมพันธ์กับผู้ไร้ความสามารถ เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) ของ (ชื่อผู้ไร้ความสามารถ) เลขประจำตัวประชาชน (หมายเลขบัตรประชาชน) ภูมิลำเนา (ที่อยู่) เห็นว่า (ชื่อผู้ไร้ความสามารถ) มีพฤติการณ์อันแสดงว่าไม่สามารถประกอบกิจธุระอันเป็นข้อสำคัญในชีวิตได้เอง ดังนี้

(บรรยายพฤติการณ์อันแสดงว่าผู้ไร้ความสามารถไม่สามารถประกอบกิจธุระอันเป็นข้อสำคัญในชีวิตได้เอง เช่น ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ ติดสุรายา เมา ป่วยเป็นโรคจิตหรือสมองพิการ ฯลฯ)

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว (ระบุชื่อศาล) เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้พิทักษ์ของผู้ไร้ความสามารถดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) (ชื่อผู้ร้อง) (วัน เดือน ปี)

เอกสารประกอบคำร้อง

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ไร้ความสามารถ
  3. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับผู้ไร้ความสามารถ เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร เป็นต้น
  4. เอกสารแสดงพฤติการณ์อันแสดงว่าผู้ไร้ความสามารถไม่สามารถประกอบกิจธุระอันเป็นข้อสำคัญในชีวิตได้เอง เช่น รายงานความเห็นแพทย์ ใบรับรองแพทย์ เป็นต้น
  5. หนังสือให้ความยินยอมของผู้ไร้ความสามารถ (ถ้ามี)

ขั้นตอนการพิจารณาคำร้อง

เมื่อศาลได้รับคำร้องขอตั้งผู้พิทักษ์แล้ว ศาลจะดำเนินการพิจารณาคำร้องโดยเรียกผู้ร้อง ผู้ไร้ความสามารถ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาไต่สวน ในกรณีที่ศาลเห็นว่าผู้ไร้ความสามารถไม่สามารถประกอบกิจธุระอันเป็นข้อสำคัญในชีวิตได้เอง ศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้พิทักษ์ตามที่ผู้ร้องขอ

อำนาจหน้าที่ของผู้พิทักษ์

ผู้พิทักษ์มีหน้าที่ดูแลจัดการทรัพย์สิน ดูแลรักษาผลประโยชน์ และดูแลบุคคลของผู้ไร้ความสามารถ โดยผู้พิทักษ์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • จัดการทรัพย์สินของผู้ไร้ความสามารถ
  • ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ไร้ความสามารถ
  • ดูแลบุคคลของผู้ไร้ความสามารถ
  • กระทำนิติกรรมแทนผู้ไร้ความสามารถ
  • ดำเนินคดีแทนผู้ไร้ความสามารถ

การสิ้นสุดความเป็นผู้พิทักษ์

ความเป็นผู้พิทักษ์จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ไร้ความสามารถบรรลุนิติภาวะ ศาลมีคำสั่งเพิกถอนอำนาจของผู้พิทักษ์ หรือผู้พิทักษ์ตาย

Share on: