ชำระหนี้บัตรอิออนหมดแล้ว ยังโดนทวงหนี้

แก้ไขล่าสุด วันที่ 20th August, 2023 at 09:13 am


หากชำระหนี้บัตรอิออนหมดแล้ว แต่ยังคงถูกทวงหนี้ คุณสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  1. แจ้งให้บริษัทอิออนทราบโดยเร็วที่สุดว่า คุณได้ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว คุณสามารถแจ้งทางโทรศัพท์ อีเมล หรือจดหมาย
  2. หากบริษัทอิออนยังคงทวงหนี้ คุณมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) หรือธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
  3. คุณมีสิทธิฟ้องร้องบริษัทอิออนต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายได้ ในกรณีที่บริษัทอิออนทวงหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ในการดำเนินการดังกล่าว คุณควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำที่เหมาะสม

Share on: