ซื้อขายที่ดิน ไม่เกี่ยวกับที่ดินที่งอกขึ้นมา

ซื้อขายที่ดิน ไม่เกี่ยวกับที่ดินที่งอกขึ้นมา ที่ดินที่งอกขึ้นมาถือเป็นส่วนควบของที่ดินเดิม เจ้าของที่ดินเดิมย่อมมีกรรมสิทธิ์ในที่งอกนั้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมีการซื้อขายที่ดินหรือไม่ก็ตาม

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1308 ระบุว่า “ที่ดินแปลงใดเกิดที่งอกริมตลิ่ง ที่งอกย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้น”

ดังนั้น ที่ดินที่งอกขึ้นมานั้น เจ้าของที่ดินเดิมย่อมมีกรรมสิทธิ์อยู่แล้ว ไม่ว่าที่ดินเดิมจะมีโฉนดหรือไม่ก็ตาม หากมีการซื้อขายที่ดิน ที่ดินที่งอกขึ้นมาย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อไปด้วย

อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นบางประการที่เจ้าของที่ดินเดิมอาจไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่งอกขึ้นมา เช่น

  • ที่ดินที่งอกขึ้นมานั้นเกิดจากการกระทำของบุคคลอื่นโดยมิได้ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินเดิม
  • ที่ดินที่งอกขึ้นมานั้นเกิดจากการกระทำตามธรรมชาติ แต่เจ้าของที่ดินเดิมได้กระทำการใด ๆ เพื่อเร่งให้เกิดที่งอกขึ้นมา เช่น ถมดินหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินที่งอกขึ้นมา สามารถปรึกษากับทนายความได้

Share on: