ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดคืนจากผู้ที่ประมูลซื้อทรัพย์ได้


การซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดคืนจากผู้ที่ประมูลซื้อทรัพย์ได้ แต่โดนเรียกเก็บเงินเพิ่มจากราคาที่ตกลง เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากผู้ประมูลซื้อทรัพย์อาจมีการตกลงเงื่อนไขเพิ่มเติมกับเจ้าของทรัพย์ เช่น การขอซื้อทรัพย์สินแบบเหมารวม หรือขอซื้อทรัพย์สินโดยหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ออกไป เป็นต้น

ในกรณีนี้ หากผู้ซื้อทรัพย์ได้ตกลงเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ประมูลซื้อทรัพย์แล้ว ผู้ซื้อทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว โดยต้องชำระเงินเพิ่มตามจำนวนที่ตกลงกับผู้ประมูลซื้อทรัพย์

อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อทรัพย์ไม่ได้ตกลงเงื่อนไขเพิ่มเติมกับผู้ประมูลซื้อทรัพย์แล้ว ผู้ซื้อทรัพย์สามารถปฏิเสธการชำระค่าเพิ่มได้ โดยผู้ประมูลซื้อทรัพย์ไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าเพิ่มจากผู้ซื้อทรัพย์ได้

นอกจากนี้ หากผู้ซื้อทรัพย์เห็นว่าผู้ประมูลซื้อทรัพย์เรียกเก็บค่าเพิ่มอย่างไม่เป็นธรรม ผู้ซื้อทรัพย์สามารถดำเนินการฟ้องร้องผู้ประมูลซื้อทรัพย์ได้ โดยผู้ซื้อทรัพย์ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าผู้ประมูลซื้อทรัพย์เรียกเก็บค่าเพิ่มโดยไม่มีเหตุอันสมควร

โดยสรุปแล้ว กรณีผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาดคืนจากผู้ที่ประมูลซื้อทรัพย์ได้ แต่โดนเรียกเก็บเงินเพิ่มจากราคาที่ตกลง ผู้ซื้อทรัพย์จะต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ประมูลซื้อทรัพย์ หากไม่ได้ตกลงเงื่อนไขเพิ่มเติม ผู้ซื้อทรัพย์สามารถปฏิเสธการชำระค่าเพิ่มได้ หากผู้ประมูลซื้อทรัพย์เรียกเก็บค่าเพิ่มอย่างไม่เป็นธรรม ผู้ซื้อทรัพย์สามารถดำเนินการฟ้องร้องผู้ประมูลซื้อทรัพย์ได้

Share on: