ซื้อที่ดินจากญาติ แต่ไม่ยอมโอนให้

หากซื้อที่ดินจากญาติ แต่ญาติไม่ยอมโอนให้ สามารถทำได้ดังนี้

  • พูดคุยกับญาติเพื่อสอบถามเหตุผลที่ไม่ยอมโอนที่ดินให้ หากญาติมีความประสงค์ที่จะขายที่ดินจริง แต่ติดขัดปัญหาด้านการเงินหรือข้อกฎหมาย ก็สามารถหาทางช่วยเหลือหรือประนีประนอมกันได้
  • หากญาติไม่ยอมโอนที่ดินให้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็สามารถฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับให้โอนที่ดินได้ โดยคดีประเภทนี้ถือเป็นคดีแพ่ง ดังนั้น ฟ้องร้องต่อศาลแขวงหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีได้

ในคำฟ้อง จะต้องระบุรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

  • ชื่อและที่อยู่ของโจทก์และจำเลย
  • รายละเอียดของสัญญาซื้อขายที่ดิน
  • การกระทำของจำเลยที่เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์
  • ความเสียหายที่โจทก์ได้รับ

โจทก์ควรแนบเอกสารต่าง ๆ ประกอบคำฟ้อง เช่น

  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • สัญญาซื้อขายที่ดิน
  • หลักฐานการชำระค่าที่ดิน

หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์มีสิทธิที่จะบังคับให้จำเลยโอนที่ดินให้ ศาลจะมีคำสั่งให้จำเลยโอนที่ดินให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ศาลมีอำนาจออกหมายบังคับคดี เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการโอนที่ดินให้แก่โจทก์

นอกจากนี้ โจทก์อาจขอให้ศาลกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ด้วย หากโจทก์ได้รับความเสียหายจากการที่จำเลยไม่ยอมโอนที่ดินให้

ทั้งนี้ โจทก์ควรปรึกษากับทนายความก่อนดำเนินการฟ้องร้อง เพื่อศึกษารายละเอียดและแนวทางการดำเนินคดีที่เหมาะสม

Share on: