ซื้อที่ดินจากยาย โดยไม่มีหลักฐานซื้อขาย

การซื้อที่ดินจากยายโดยไม่มีหลักฐานซื้อขาย ถือว่ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากหากเกิดการโต้แย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ในอนาคต คุณจะไม่สามารถพิสูจน์กรรมสิทธิ์ในที่ดินได้

ในทางกฎหมาย ที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีค่า การซื้อ-ขายที่ดินจึงจำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 520 วรรคแรก เว้นแต่ที่ดินที่มีราคาไม่เกิน 200,000 บาท

หากมีการซื้อขายที่ดินโดยไม่มีหลักฐานซื้อขาย ถือว่าการซื้อขายนั้นยังไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย เจ้าของที่ดินเดิมยังคงมีสิทธิในที่ดินต่อไป และผู้ซื้อไม่สามารถฟ้องร้องให้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้

นอกจากนี้ หากผู้ซื้อได้ครอบครองที่ดินไว้เป็นเวลานานจนเป็นที่โจษขานว่าเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ซื้ออาจฟ้องร้องขอไร่ร้างได้ แต่หากผู้ซื้อไม่ได้ครอบครองที่ดินไว้เป็นเวลานาน ก็อาจถูกฟ้องร้องขับไล่ออกจากที่ดินได้

ดังนั้น หากต้องการซื้อที่ดินจากยาย ควรทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการโต้แย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ในอนาคต

Share on: