ซื้อที่ดินนิคมสร้างตนเอง (น.ค. 3)


ที่ดิน น.ค. 3 เป็นที่ดินที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการออกให้สมาชิกนิคมสร้างตนเอง ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ที่ดินประเภทนี้สามารถซื้อขายได้ แต่มีความเสี่ยงบางประการที่ควรทราบก่อนตัดสินใจซื้อ

ความเสี่ยงประการแรกคือ ที่ดิน น.ค. 3 ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันที ต้องรอให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค. 3) ครบ 5 ปี และสมาชิกนิคมได้ชำระหนี้สินเกี่ยวกับกิจการนิคมให้ทางราชการครบถ้วนแล้ว จึงจะสามารถยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินได้

ความเสี่ยงประการที่สองคือ ที่ดิน น.ค. 3 อาจมีกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับที่ดินของบุคคลอื่น หากพบว่าที่ดินที่ซื้อมีกรรมสิทธิ์ทับซ้อน เจ้าของที่ดินจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินการ

ความเสี่ยงประการที่สามคือ ที่ดิน น.ค. 3 อาจไม่มีเอกสารสิทธิ์อื่นรองรับ หากพบว่าที่ดินที่ซื้อไม่มีเอกสารสิทธิ์อื่นรองรับ เช่น นส.3 นส.3ก นส.3 ข เจ้าของที่ดินอาจไม่สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้

หากต้องการซื้อที่ดิน น.ค. 3 ควรพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบคอบ โดยควรปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขอคำแนะนำและตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของที่ดินอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำบางประการในการซื้อที่ดิน น.ค. 3

  • ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของที่ดินอย่างละเอียด โดยควรขอดูเอกสาร น.ค. 3, หนังสือรับรองการชำระหนี้สินเกี่ยวกับกิจการนิคม และเอกสารสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบประวัติการครอบครองที่ดิน โดยควรสอบถามจากเจ้าของที่ดินเดิมถึงที่มาของที่ดินและประวัติการครอบครองที่ดิน
  • ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยควรขอตรวจสอบกับกรมที่ดินว่าที่ดินดังกล่าวไม่มีกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกับที่ดินของบุคคลอื่น
  • ปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขอคำแนะนำในการซื้อที่ดิน น.ค. 3

หากสามารถตรวจสอบความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างรอบคอบแล้ว การซื้อที่ดิน น.ค. 3 ก็อาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเป็นเจ้าของที่ดิน

Share on: