ตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อไถ่ถอนที่ดินจากธนาคาร

ในกรณีที่เจ้าของที่ดินเสียชีวิตและที่ดินติดจำนองธนาคาร ทายาทสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดกได้ โดยผู้จัดการมรดกจะมีสิทธิและหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดก เช่น การไถ่ถอนที่ดินจากธนาคาร

ในการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ทายาทจะต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปแสดงต่อศาล เช่น

  • ทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
  • ทะเบียนสมรสของเจ้าของที่ดิน (ถ้ามี)
  • ใบมรณบัตรของเจ้าของที่ดิน
  • เอกสารแสดงสิทธิในมรดกของทายาท

นอกจากนี้ ทายาทจะต้องชี้แจงเหตุผลในการขอตั้งผู้จัดการมรดกแก่ศาล หากศาลเห็นว่ามีเหตุสมควร ศาลก็จะพิพากษาให้ตั้งผู้จัดการมรดกตามที่ทายาทร้องขอ

เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว ผู้จัดการมรดกจึงจะสามารถดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดกได้ ในกรณีนี้ ผู้จัดการมรดกสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตไถ่ถอนที่ดินจากธนาคาร โดยศาลจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น มูลค่าที่ดิน ภาระหนี้สินของที่ดิน และความสามารถในการชำระหนี้ของทายาท หากศาลเห็นว่ามีเหตุสมควร ศาลก็จะอนุญาตให้ผู้จัดการมรดกไถ่ถอนที่ดินจากธนาคาร

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ที่ดินติดจำนองธนาคารและเจ้าของที่ดินเสียชีวิต ทายาทสามารถยื่นคำร้องต่อธนาคารเพื่อขอไถ่ถอนที่ดินจากธนาคารได้โดยตรง โดยธนาคารอาจพิจารณาอนุมัติให้ไถ่ถอนที่ดินจากธนาคารได้หากทายาทมีความสามารถในการชำระหนี้

ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าของที่ดินเสียชีวิตและที่ดินติดจำนองธนาคาร ทายาทสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอตั้งผู้จัดการมรดก หรือยื่นคำร้องต่อธนาคารเพื่อขอไถ่ถอนที่ดินจากธนาคารโดยตรง

Share on: