ตำรวจไม่จ่ายหนี้ เงินกองทุนหมู่บ้าน

ในกรณีที่ตำรวจเบี้ยวเงินไม่ยอมจ่ายหนี้ เงินกองทุนหมู่บ้าน ผู้เสียหายสามารถร้องเรียนต่ออัยการคุ้มครองสิทธิได้ โดยอัยการคุ้มครองสิทธิมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมและได้รับความช่วยเหลือตามกฎหมาย

แนวทางการร้องเรียนต่ออัยการคุ้มครองสิทธิ

  1. รวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน เช่น สัญญากู้ยืมเงิน หลักฐานการกู้ยืมเงิน หลักฐานการผ่อนชำระหนี้ ฯลฯ
  2. เขียนคำร้องเรียนโดยระบุรายละเอียดของหนี้สิน สาเหตุที่ร้องเรียน และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ยื่นคำร้องเรียนต่ออัยการคุ้มครองสิทธิ โดยสามารถยื่นได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ ศาลยุติธรรม หรือสำนักงานอัยการเขต

อัยการคุ้มครองสิทธิจะดำเนินการสอบสวนคดีและรายงานผลต่อผู้เสียหายภายใน 60 วัน หากพบว่าตำรวจดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย อัยการคุ้มครองสิทธิจะดำเนินการฟ้องร้องตำรวจต่อศาล

นอกจากนี้ ผู้เสียหายยังสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบและติดตามคดีต่อไป

แนวทางการร้องเรียนต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  1. รวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน เช่น สัญญากู้ยืมเงิน หลักฐานการกู้ยืมเงิน หลักฐานการผ่อนชำระหนี้ ฯลฯ
  2. เขียนคำร้องเรียนโดยระบุรายละเอียดของหนี้สิน สาเหตุที่ร้องเรียน และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ยื่นคำร้องเรียนต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยสามารถยื่นได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือทางไปรษณีย์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนคดีและรายงานผลต่อผู้เสียหายภายใน 60 วัน หากพบว่าตำรวจดำเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการดำเนินการทางวินัยต่อตำรวจต่อไป

แนวทางการร้องเรียนต่อสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

  1. รวบรวมหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สิน เช่น สัญญากู้ยืมเงิน หลักฐานการกู้ยืมเงิน หลักฐานการผ่อนชำระหนี้ ฯลฯ
  2. เขียนคำร้องเรียนโดยระบุรายละเอียดของหนี้สิน สาเหตุที่ร้องเรียน และหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ยื่นคำร้องเรียนต่อสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยสามารถยื่นได้ที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือทางไปรษณีย์

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะดำเนินการติดตามหนี้สินจากตำรวจต่อไป

Share on: