ต้องการยกที่ดินให้หลาน

ในกรณีที่คุณต้องการยกที่ดินให้หลาน ไม่ต้องการให้พ่อมายุ่ง สามารถทำได้ดังนี้

  1. จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้หลาน โดยคุณเป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่หลาน
  2. ระบุเงื่อนไขในสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ห้ามมิให้พ่อของคุณมายุ่งเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น

ในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน จะต้องดำเนินการดังนี้

  • รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ใบมรณบัตร (ถ้ามี) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) หนังสือรับรองการชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) เป็นต้น
  • ติดต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ เพื่อขอจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ในการระบุเงื่อนไขในสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ห้ามมิให้พ่อของคุณมายุ่งเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น สามารถทำได้ดังนี้

  • ระบุในสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินว่า ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมีสิทธิครอบครองที่ดินแปลงนั้นเพียงผู้เดียว และห้ามมิให้ผู้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือบุคคลใดๆ เข้ามายุ่งเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น
  • ระบุในสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินว่า ผู้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมอบหมายให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินมีอำนาจจัดการที่ดินแปลงนั้นโดยลำพัง โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมหรือกำกับดูแลของผู้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

การระบุเงื่อนไขในสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าว จะช่วยให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินสามารถดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยปราศจากการแทรกแซงจากพ่อของคุณ

อย่างไรก็ตาม หากพ่อของคุณไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคุณกับพ่อของคุณได้ ดังนั้น ควรปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสม

Share on: