ต้องการเอาที่ดินที่ยกให้ลูกคืน

การยกที่ดินให้ลูกถือเป็นการให้ที่ดินโดยเสน่หา หมายถึง การยกที่ดินโดยไม่มีสิ่งตอบแทน กฎหมายกำหนดให้ผู้ให้สามารถเรียกคืนการให้ได้ หากผู้รับประพฤติเนรคุณต่อผู้ให้ ดังนี้

  • ถ้าผู้รับได้ประทุษร้ายต่อผู้ให้เป็นความผิดฐานอาชญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น ทำร้ายร่างกาย
  • ถ้าผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง เช่น กล่าวหาผู้ให้ว่าเป็นคนโกง
  • ถ้าผู้รับได้บอกปัดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่ผู้ให้ ในเวลาที่ผู้ให้ยากไร้และผู้รับยังสามารถจะให้ได้ เช่น ลูกขับไล่แม่ออกจากบ้าน

ผู้ให้สามารถเรียกคืนการให้ได้ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่รู้ หรือควรรู้ถึงเหตุประพฤติเนรคุณได้

หากผู้ให้ต้องการเรียกคืนการให้ที่ดินคืน สามารถทำได้ดังนี้

  1. ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่ง โดยระบุชื่อผู้ให้ ผู้รับ และที่ดินที่ต้องการเรียกคืน
  2. แนบหลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง เช่น โฉนดที่ดิน หลักฐานการประพฤติเนรคุณ เป็นต้น

หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ให้มีสิทธิเรียกคืนการให้ ศาลจะพิพากษาให้เพิกถอนการให้ และสั่งให้ผู้รับคืนที่ดินให้แก่ผู้ให้

ทั้งนี้ ผู้รับอาจโต้แย้งว่าผู้ให้ไม่มีสิทธิเรียกคืนการให้ได้ โดยอาจอ้างว่า

  • ผู้ให้มิได้ประพฤติเนรคุณต่อผู้รับ
  • สิทธิเรียกคืนการให้ได้หมดอายุความแล้ว

ดังนั้น หากท่านต้องการเรียกคืนการให้ที่ดินคืน ย่อมมีความเสี่ยงที่จะถูกผู้รับโต้แย้ง ท่านควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำ

Share on: