ที่ดิน ส.ป.ก. โอนให้หลานได้หรือไม่

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 08:07 am

การโอนสิทธิการเข้าทำประโยชน์ให้ทายาท

เกษตรกรผู้ได้รับ ส.ป.ก. 4-01 ไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินต่อไปและต้องการโอนสิทธิให้แก่ทายาท ทำได้ดังนี้

ยื่นคำขอ  – ยื่นคำขอที่ ส.ป.ก. จังหวัด พร้อมบัญชีเครือญาติ บัตรประชาชนทะเบียนบ้าน ลูติบัตร ทะเบียนสมรส ฯลฯ 
  
ผู้รับโอน  – คู่สมรส บุตร (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) บิดา มารดา ของเกษตรกร พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน    พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน หลานของเกษตรกร คู่สมรสที่หย่าขาด ซึ่งเป็นเกษตรกรและ    ไม่มีที่ดินทำกิน
  
ผู้มีอำนาจพิจารณา  – ปฏิรูปที่ดินจังหวัด กรณีโอนให้แก่คู่สมรสและบุตรเพียงคนเดียว  – คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกรณีทายาทนอกเหนือจากคู่สมรสและบุตรกรณีแบ่งโอนแก่    บุตร และกรณีโอนให้แก่คู่สมรสที่หย่าขาด
  
การแจ้งผล  – แจ้งผลเป็นหนังสือและให้สิทธิอุทธรณ์คัดค้าน
  
การอุทธรณ์  – ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่รับแจ้งที่ ส.ป.ก. จังหวัด
  
การยื่นฟ้องศาลปกครอง  – ยื่นหนังสือต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับแจ้ง ผลอุทธรณ์
Share on: