ทางเดินสาธารณะ โดนริดรอนพื้นที่

ทางเดินเท้าสาธารณะ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทหนึ่ง ซึ่งประชาชนทุกคนมีสิทธิใช้ร่วมกัน โดยทางเดินเท้าสาธารณะมีไว้เพื่อประโยชน์ในการสัญจรของประชาชน ไม่ควรถูกริดรอนพื้นที่จากการรางวัดโฉนด

การรางวัดโฉนด หมายถึง การนำเส้นรังวัดไปตัดกับทางเดินเท้าสาธารณะ ซึ่งอาจทำให้ทางเดินเท้าสาธารณะถูกริดรอนพื้นที่ไปบางส่วน กรณีนี้อาจส่งผลให้ทางเดินเท้าสาธารณะแคบลง หรืออาจทำให้ทางเดินเท้าสาธารณะหายไปเลยก็ได้

หากทางเดินเท้าสาธารณะถูกริดรอนพื้นที่จากการรางวัดโฉนด ประชาชนอาจร้องเรียนไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือสำนักงานที่ดิน เพื่อให้พิจารณาดำเนินการแก้ไข

หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินการแก้ไขได้หลายวิธี เช่น

  • ขยายทางเดินเท้าสาธารณะให้กว้างขึ้น
  • มอบพื้นที่ทางเดินเท้าสาธารณะคืนให้แก่ประชาชน
  • จัดสรรพื้นที่ส่วนอื่นให้แก่ประชาชนเพื่อทดแทนพื้นที่ทางเดินเท้าสาธารณะที่หายไป

อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่ดำเนินการแก้ไข ฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องสิทธิในการได้ใช้ประโยชน์จากทางเดินเท้าสาธารณะต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดินควรตรวจสอบแนวเขตที่ดินของตนก่อนทำการรางวัดโฉนด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางเดินเท้าสาธารณะถูกริดรอนพื้นที่

Share on: