ที่ดินมีโฉนดถูกบุกรุก

ที่ดินมีโฉนดถูกบุกรุก เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในประเทศไทย มักเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเจ้าของที่ดินที่ปล่อยที่ดินไว้รกร้างว่างเปล่าโดยไม่ดูแล ทำให้ผู้บุกรุกสามารถเข้ามายึดครองได้

หากที่ดินมีโฉนดถูกบุกรุก เจ้าของที่ดินสามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

  1. แจ้งความดำเนินคดี

ขั้นตอนแรกคือแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกฐานบุกรุก ความผิดฐานบุกรุกเป็นความผิดอาญา โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  1. ร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานที่ดิน

หากผู้บุกรุกไม่ยอมออกจากที่ดิน เจ้าของที่ดินสามารถร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อขอให้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยเจ้าพนักงานที่ดินจะออกคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งล่วงล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้อื่น

  1. ฟ้องขับไล่

หากการร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินไม่เป็นผล เจ้าของที่ดินสามารถฟ้องขับไล่ผู้บุกรุกต่อศาล โดยศาลจะพิจารณาตัดสินให้ขับไล่ผู้บุกรุกออกจากที่ดิน

นอกจากนี้ เจ้าของที่ดินยังสามารถดำเนินการอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น

  • ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือป้ายแจ้งเตือนเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้ามาอีก
  • เสียภาษีที่ดินและบำรุงท้องที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  • แจ้งให้บุคคลอื่นทราบถึงความเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อป้องกันมิให้ผู้บุกรุกอ้างสิทธิครอบครอง

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดที่ถูกบุกรุก

  • รีบแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกทันที
  • รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุก เช่น รูปถ่าย คลิปวิดีโอ บันทึกการแจ้งความ เป็นต้น
  • ปรึกษาทนายความเพื่อขอความช่วยเหลือ

การได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้เจ้าของที่ดินสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Share on: