ที่ดิน ภ.บ.ท.5 ต้องการออกเป็นโฉนด

แก้ไขล่าสุด วันที่ 4th September, 2023 at 07:57 am

ที่ดิน ภ.บ.ท.5 ที่สามารถออกเป็นโฉนดได้ จะต้องมีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินชัดเจน เช่น

  • ใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ฉบับปัจจุบัน
  • หลักฐานการครอบครองที่ดิน เช่น เอกสารการซื้อขาย เอกสารการเช่า เอกสารการถือครองกรรมสิทธิ์
  • หลักฐานการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น เอกสารการขึ้นทะเบียนทำประโยชน์ เอกสารการขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง

หากที่ดิน ภ.บ.ท.5 ของคุณยังไม่มีหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินชัดเจน หรือยังไม่ได้เข้าโครงการบอกดิน คุณจะต้องดำเนินการขอออกหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินก่อน โดยคุณสามารถติดต่อสำนักงานที่ดินในพื้นที่ เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินการต่อไป

โดยปกติแล้ว สำนักงานที่ดินจะพิจารณาออกหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้

  • เป็นผู้ครอบครองที่ดินอย่างเปิดเผย ต่อเนื่อง และเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • ไม่มีการขัดแย้งการครอบครองที่ดินกับบุคคลอื่น
  • ที่ดินไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตปฏิรูปที่ดิน เขตทหาร ฯลฯ

หากสำนักงานที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ดิน ภ.บ.ท.5 ของคุณมีคุณสมบัติครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะออกหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินให้แก่คุณ โดยหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินที่ออกให้แก่บุคคลทั่วไป ได้แก่

  • หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน (น.ส.3)
  • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3ก)
  • หนังสือรับรองการครอบครองที่ดิน (นส.3 ค.)

เมื่อได้รับหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินแล้ว คุณสามารถนำหลักฐานดังกล่าวไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินได้ที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่คุณต่อไป

ทั้งนี้ การออกโฉนดที่ดินจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดโดยกรมที่ดิน

Share on: