ที่ดิน ส.ค.1 ไปออกโฉนด


ที่ดิน ส.ค.1 สามารถนำไปใช้ขอออกโฉนดที่ดินได้ แต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมที่ดิน ดังนี้

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของที่ดิน ส.ค.1 ว่าสามารถนำมาขอออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ โดยที่ดิน ส.ค.1 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • ที่ดินจะต้องตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่กรมที่ดินมีอำนาจออกโฉนดที่ดิน
  • ที่ดินจะต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตห้ามเข้าล่าสัตว์ป่า เขตห้ามเข้าเก็บหาของป่า เขตห้ามเข้าทำประโยชน์ เขตที่ราชพัสดุ เขตปฏิรูปที่ดิน เขตนิคมสร้างตนเอง หรือเขตอื่นที่กฎหมายห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน
  • ที่ดินจะต้องไม่เป็นที่ดินมีภาระติดพัน
 2. เตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ดิน ดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับที่มีผลใช้บังคับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส.3 ข) หรือใบสำคัญแสดงการนำที่ดินขึ้นทะเบียน (แบบหมายเลข 3) หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินมาโดยตลอด
  • สำเนา ส.ค.1
  • แผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน
  • เอกสารแสดงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ของที่ดิน
 3. ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
 4. สำนักงานที่ดินจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ดิน หากเอกสารและหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด สำนักงานที่ดินจะดำเนินการรังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดินและจัดทำเอกสารแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน
 5. เมื่อรังวัดที่ดินแล้ว เจ้าของที่ดินจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน
 6. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดินแล้ว สำนักงานที่ดินจะดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้

สำหรับที่ดิน ส.ค.1 ที่โอนมาจากผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของที่ดิน ส.ค.1 ว่าสามารถนำมาขอออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ โดยที่ดิน ส.ค.1 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • ที่ดินจะต้องตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่กรมที่ดินมีอำนาจออกโฉนดที่ดิน
  • ที่ดินจะต้องไม่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตห้ามเข้าล่าสัตว์ป่า เขตห้ามเข้าเก็บหาของป่า เขตห้ามเข้าทำประโยชน์ เขตที่ราชพัสดุ เขตปฏิรูปที่ดิน เขตนิคมสร้างตนเอง หรือเขตอื่นที่กฎหมายห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน
  • ที่ดินจะต้องไม่เป็นที่ดินมีภาระติดพัน
 2. เตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ดิน ดังนี้
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับที่มีผลใช้บังคับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ส.3 น.ส.3 ก. น.ส.3 ข) หรือใบสำคัญแสดงการนำที่ดินขึ้นทะเบียน (แบบหมายเลข 3) หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินมาโดยตลอด
  • สำเนา ส.ค.1
  • สัญญาซื้อขายที่ดิน
  • หนังสือรับรองการเสียภาษีบำรุงท้องที่ของที่ดิน
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)
 3. ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินต่อสำนักงานที่ดินท้องที่ที่ที่ดินตั้งอยู่
 4. สำนักงานที่ดินจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการขอออกโฉนดที่ดิน หากเอกสารและหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด สำนักงานที่ดินจะดำเนินการรังวัดที่ดินเพื่อตรวจสอบแนวเขตที่ดินและจัดทำเอกสารแผนที่แสดงแนวเขตที่ดิน
 5. เมื่อรังวัดที่ดินแล้ว เจ้าของที่ดินจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดิน
 6. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการรังวัดที่ดินแล้ว สำนักงานที่ดินจะดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการออกโฉนดที่ดินจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี

Share on: