ที่ดิน ส.ป.ก. โดนแม่และน้องสาว ปิดทางเข้า-ออก

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 09:56 pm

หากคุณเป็นเจ้าของที่ดิน ส.ป.ก. ที่ถูกปิดทางเข้า-ออก คุณสามารถดำเนินการดังนี้

  1. ติดต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อขอความช่วยเหลือ
  2. ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมการปกครอง
  3. ยื่นฟ้องร้องคดีต่อศาล

หากคุณดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว แต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข คุณควรปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิและขั้นตอนในการดำเนินการต่อไป

Share on: