น.ส.3ก ปัจจุบันยังใช้ได้หรือไม่

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 08:23 am

เอกสารสิทธิ์ น.ส.4 (โฉนดครุฑแดง)

น.ส.4 เป็นประเภทโฉนดที่ดิน หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่พบเห็นได้ทั่วไป น.ส.4 สามารถซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยความเก่าใหม่ของโฉนดที่ดิน น.ส.4 สามารถดูได้จากอักษรท้ายของรหัสเอกสาร เช่น น.ส.4 จ. คือรหัสเอกสารที่ใช้ในปัจจุบัน นอกจากโฉนดที่ดิน น.ส.4 จ. ยังมี น.ส.4 ก. ซึ่งเป็นประเภทโฉนดที่ดินรุ่นเก่าที่สุด เก่ากว่า น.ส.4 จ.

หากมีซื้อขาย ผู้ซื้อผู้ขายจะต้องไปทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะ

เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. (โฉนดครุฑเขียว)

น.ส.3 ก. เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ระวางที่ดินและรูปถ่ายทางอากาศอย่างชัดเจนแล้ว และสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือหรือจดจำนองได้ตามปกติ แต่ยังไม่ใช่โฉนดที่ดินจริง ๆ ผู้ครอบครองสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน น.ส.4 ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 และ น.ส.3 ข. (โฉนดครุฑดำ)

น.ส.3 เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แต่ยังไม่มีระวางที่ดิน เช่นเดียวกับ น.ส.3 ข. ซึ่งยังไม่มีรูปถ่ายทางอากาศ มีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ๆ อาจใช้การอ้างอิงวัตถุหรือต้นไม้ในบริเวณนั้นเพื่อเขียนร่างแผนที่ ไม่มีการกำหนดตำแหน่งที่ดินแน่นอน ไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือหรือจดจำนองได้ จนกว่าจะได้รับรองเขตที่ดินอย่างถูกต้อง

น.ส.3 นายอำเภอท้องที่เป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้ ส่วน น.ส.3 ข. เจ้าหน้าที่ที่ดินเป็นผู้ออกหนังสือรับรองแสดงถึงสิทธิ์การครอบครองให้ แต่ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ จนกว่าจะมีการสอบเขตชัดเจน จึงสามารถนำไปขอออกโฉนดที่สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่

source: https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/โฉนดบ้านพร้อมที่ดิน-68583

Share on: