บุกรุกทางสาธารณประโยชน์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 10:29 pm

บุกรุกที่ดินสาธารณะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 360 ซึ่งระบุว่า “ผู้ใดเข้าไปยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง ดัดแปลง แก้ไข เคลื่อนย้าย ทำลาย หรือทำให้เสียหายที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือวัตถุใดๆ ที่อยู่ในที่สาธารณะ หรือที่ซึ่งประชาชนมีสิทธิใช้สอยร่วมกันโดยไม่มีสิทธิอันชอบธรรม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ความผิดฐานบุกรุกที่ดินสาธารณะนั้น จำเลยจะต้องเข้าไปยึดถือครอบครองที่ดิน สิ่งปลูกสร้างหรือวัตถุใดๆ ที่อยู่ในที่สาธารณะหรือที่ซึ่งประชาชนมีสิทธิใช้สอยร่วมกันโดยไม่มีสิทธิอันชอบธรรม คำว่า “ที่สาธารณะ” ในที่นี้หมายถึง ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่สงวนไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น ถนน ทางหลวง แม่น้ำ ทะเล สวนสาธารณะ เป็นต้น

ในกรณีของการบุกรุกที่ดินสาธารณะนั้น จำเลยอาจถูกดำเนินคดีทางอาญาและถูกลงโทษจำคุกหรือปรับ นอกจากนี้ จำเลยยังอาจถูกฟ้องร้องทางแพ่งโดยหน่วยงานเจ้าของที่ดินสาธารณะเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการบุกรุกอีกด้วย

ตัวอย่างของความผิดฐานบุกรุกที่ดินสาธารณะ ได้แก่

  • เข้าไปปลูกสร้างบ้านเรือนบนที่ดินสาธารณะ
  • เข้าไปตัดไม้ในป่าสาธารณะ
  • เข้าไปจับสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
  • เข้าไปทิ้งขยะในแม่น้ำสาธารณะ
  • เข้าไปตกปลาในทะเลสาบสาธารณะ
Share on: