ประเทศไทยสำหรับนักศึกษาเอกไทยชาวเกาหลีนั้น?

3

ไทยที่นักศึกษาชาวเกาหลีเอกวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุกภาษาและกิจการต่างประเทศพูดถึง!
เจ้าเล่าให้ฟัง ‘ทั้งหมด’ถึงเหตุผลที่เรียนภาษาไทยและเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยที่คนเกาหลีอยากบอก!

#นักศึกษา #คนเกาหลี #นักศึกษาชาวเกาหลีเอกภาษาไทย