ปรึกษาการแบ่งมรดกที่ดินของพ่อแม่

การแบ่งมรดกที่ดินของพ่อแม่ที่มีพี่น้อง 5 คน ตายไป 1 คน มี 2 คนอยากขาย อีก 2 คนไม่อยากขายนั้น ขึ้นอยู่กับเจตนาของทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้ง 4 คน ดังนี้

  • หากทายาททั้ง 4 คนสามารถตกลงกันได้ในการแบ่งมรดกที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งที่ดินให้แต่ละคนเท่ากัน หรือแบ่งให้คนหนึ่งคนใดมากกว่าคนอื่น ๆ หรือขายที่ดินแล้วแบ่งเงินกัน ก็สามารถดำเนินการแบ่งมรดกได้ตามเจตนาที่ตกลงกันไว้ โดยไม่จำเป็นต้องทำพินัยกรรม
  • หากทายาททั้ง 4 คนไม่สามารถตกลงกันได้ในการแบ่งมรดกที่ดิน ทายาทคนใดคนหนึ่งสามารถร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อจัดการแบ่งมรดกแทนได้ โดยผู้จัดการมรดกมีอำนาจในการแบ่งมรดกให้กับทายาทแต่ละคนตามส่วนของตน หรือสามารถขายที่ดินแล้วแบ่งเงินกันก็ได้

ในกรณีนี้ ทายาท 2 คนอยากขายที่ดิน แต่ทายาทอีก 2 คนไม่อยากขาย หากทายาททั้ง 4 คนไม่สามารถตกลงกันได้ในการแบ่งมรดกที่ดิน ทายาท 2 คนที่อยากขายที่ดินอาจร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อจัดการแบ่งมรดกแทนได้ โดยผู้จัดการมรดกอาจเสนอให้ทายาททั้ง 4 คนเช่าที่ดินจากผู้จัดการมรดกหรือให้ทายาท 2 คนที่อยากขายที่ดินซื้อส่วนแบ่งของทายาทอีก 2 คน ที่ไม่ต้องการเป็นเจ้าของที่ดินต่อไป

ทั้งนี้ ทายาททั้ง 4 คนควรปรึกษากับทนายความหรือนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกเพื่อพิจารณาถึงแนวทางการแบ่งมรดกที่ดินที่เหมาะสมที่สุด

Share on: