ปรึกษาเรื่องการทำพินัยกรรม

พินัยกรรม คือ การแสดงเจตนาของผู้ทำพินัยกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนที่จะนำไปใช้ภายหลังการตายของตน โดยพินัยกรรมสามารถจัดทำได้หลายรูปแบบ ดังนี้

 • พินัยกรรมแบบธรรมดา จัดทำโดยผู้ทำพินัยกรรมลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน
 • พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง จัดทำโดยผู้ทำพินัยกรรมแจ้งข้อความที่ตนประสงค์จะให้ใส่ไว้ในพินัยกรรมแก่นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน
 • พินัยกรรมแบบเอกสารลับ จัดทำโดยผู้ทำพินัยกรรมปิดผนึกพินัยกรรมไว้ แล้วนำซองพินัยกรรมไปมอบให้นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตต่อหน้าพยานอย่างน้อย 2 คน

การทำพินัยกรรมควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

 • เจตนาของผู้ทำพินัยกรรม จะต้องเป็นเจตนาที่แท้จริงของผู้ทำพินัยกรรม โดยไม่มีสิ่งใดมาบังคับหรือชักจูง
 • ความถูกต้องตามกฎหมาย พินัยกรรมจะต้องจัดทำถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด มิฉะนั้นจะตกเป็นโมฆะ
 • ความชัดเจน พินัยกรรมจะต้องระบุข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ประสงค์จะยกให้และบุคคลที่จะเป็นผู้รับมรดก

หากท่านประสงค์จะทำพินัยกรรม สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพินัยกรรม เพื่อให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการทำพินัยกรรม
 2. ปรึกษาทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย เพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้อง
 3. เตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เป็นต้น
 4. จัดทำพินัยกรรม โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการทำพินัยกรรม

 • ควรจัดทำพินัยกรรมไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาการแย่งชิงมรดกภายหลังการตาย
 • ควรจัดทำพินัยกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้พินัยกรรมนั้นมีผลบังคับใช้
 • ควรเก็บพินัยกรรมไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกทำลาย
Share on: