ปลูกบ้านให้พี่ชายอยู่อาศัย หลานคิดว่าเป็นของพ่อ

กรณีที่คุณปลูกบ้านให้พี่ชายอยู่อาศัยในที่ดินของคุณ โดยไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์บ้านหรือที่ดินให้กับพี่ชาย บ้านจะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ ถึงแม้ว่าลูกของพี่ชายจะคิดว่าบ้านเป็นของพี่ชายก็ตาม

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1310 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า บุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตไซร้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้น ๆ

ดังนั้น ในกรณีนี้ ถือว่าคุณเป็นเจ้าของบ้าน เนื่องจากคุณเป็นผู้สร้างบ้านบนที่ดินของคุณเอง โดยสุจริต

หากลูกของพี่ชายเข้าใจผิดคิดว่าบ้านเป็นของพี่ชาย อาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ เช่น ลูกของพี่ชายอาจอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากคุณ

ดังนั้น คุณอาจแจ้งให้ลูกของพี่ชายทราบถึงข้อเท็จจริงว่าบ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Share on: