ผิดชำระหนี้ กยศ. จะโดนยึดทรัพย์

แก้ไขล่าสุด วันที่ 19th August, 2023 at 07:15 pm

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นกองทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้กู้ยืมมีสิทธิเลือกชำระหนี้ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่

  • ชำระหนี้แบบงวดเดียว
  • ชำระหนี้แบบผ่อนชำระรายเดือน
  • ชำระหนี้แบบผ่อนชำระรายปี

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ กยศ. จะมีมาตรการบังคับให้ชำระหนี้ ดังนี้

  • แจ้งเตือนผู้กู้ยืมให้ชำระหนี้
  • ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
  • ระงับการออกใบรับรองจบการศึกษา
  • อายัดเงินเดือน
  • ยึดทรัพย์

การยึดทรัพย์เป็นมาตรการสุดท้ายที่ กยศ. จะดำเนินการกับผู้กู้ยืมผิดนัดชำระหนี้ ในกรณีที่ผู้กู้ยืมไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะสามารถนำมาชำระหนี้ได้ กยศ. จะสามารถยึดทรัพย์สินของผู้กู้ยืมได้ เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

Share on: