ผิดนัดชำระหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฟ้องบังคับคดี ขายทอดตลาด

หากผิดชำระหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารสามารถฟ้องบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จำนองไว้เพื่อชำระหนี้ได้ โดยขั้นตอนในการบังคับคดีขายทอดตลาดมีดังนี้

  1. ธนาคารจะส่งหนังสือทวงถามหนี้ไปยังลูกหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามหนังสือทวงถามหนี้ ธนาคารจะยื่นฟ้องคดีต่อศาล
  2. ศาลจะพิจารณาพิพากษาให้ธนาคารชนะคดี โดยศาลจะมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์และอายัดทรัพย์ของจำเลย
  3. ธนาคารจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินของจำเลย
  4. เจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของจำเลยตามหมายยึดและอายัดทรัพย์สิน
  5. ธนาคารจะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไว้

หากทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมีมูลค่าเพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งหมดได้ ปัญหาหนี้สินของจำเลยก็จะสิ้นสุดลง แต่หากทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้ทั้งหมด เจ้าหนี้อาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุญาตขายทอดตลาดทรัพย์สินเพิ่มเติม หรืออาจขอให้ศาลสั่งล้มละลายจำเลย

ลูกหนี้สามารถดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินได้ดังนี้

  • เจรจากับธนาคารเพื่อหาทางผ่อนผันการชำระหนี้ เช่น ผ่อนผันระยะเวลาการชำระหนี้ ปรับลดจำนวนเงินที่ต้องชำระ เป็นต้น
  • ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาหนี้สิน เช่น กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มูลนิธิเครดิตเคเบิล สมาคมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้ก่อหนี้สินเพิ่ม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดีขายทอดตลาด คุณสามารถติดต่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือปรึกษาทนายความเพื่อขอคำแนะนำ

Share on: