ผ่อนชำระเงินกู้ธนาคารหมดแล้ว แต่ไม่ได้โฉนดคืน


หากผ่อนชำระเงินกู้ธนาคารหมดแล้ว แต่ไม่ได้โฉนดคืน เจ้าของบ้านควรดำเนินการดังนี้

  1. ติดต่อธนาคารเพื่อสอบถามสาเหตุ ธนาคารอาจมีข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลการผ่อนชำระ หรืออาจมีความล่าช้าในการดำเนินการไถ่ถอนโฉนดคืน
  2. ตรวจสอบเอกสารการผ่อนชำระธนาคาร เพื่อยืนยันว่าได้ชำระหนี้ธนาคารครบถ้วนแล้ว
  3. ยื่นหนังสือเรียกร้องโฉนดคืน ไปยังธนาคาร โดยแนบเอกสารการผ่อนชำระธนาคาร

หากธนาคารไม่สามารถชี้แจงสาเหตุหรือดำเนินการไถ่ถอนโฉนดคืนได้ เจ้าของบ้านสามารถดำเนินการฟ้องร้องธนาคารต่อศาล เพื่อขอคืนโฉนด

เอกสารประกอบการฟ้องร้องธนาคาร มีดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบ้าน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน
  • สำเนาโฉนดที่ดิน
  • เอกสารการผ่อนชำระธนาคาร

หากเจ้าของบ้านต้องการฟ้องร้องธนาคาร ควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลือ

Share on: