พักดอกเบี้ย กยศ.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีมาตรการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยสรุปได้ดังนี้

  • พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี
  • ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเหลือ 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี
  • ลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี

นอกจากนี้ กยศ. ยังชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันที่ผิดนัดชำระหนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เช่นกัน

มาตรการพักชำระหนี้และลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยผู้กู้ยืมเงินที่ประสงค์จะขอรับสิทธิผ่อนผันชำระหนี้ หรือลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กยศ. หรือสมัครขอรับสิทธิผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.studentloan.or.th/promotion

Share on: