ฟ้องนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ในกรณีที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทำเอกสารปลอม ฉ้อโกงนั้น เจ้าของบ้านสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ โดยแจ้งความในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 ดังนี้

ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้น ไม่ว่าเอกสารนั้นจะใช้ในราชการหรือมิใช่ในราชการ ถ้าได้กระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

นอกจากนี้ เจ้าของบ้านยังสามารถฟ้องร้องนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อศาลแพ่งได้ โดยฟ้องในความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ดังนี้

“ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยประการใดๆ ให้เขาหลงเชื่อในข้อความอันเป็นเท็จ หรือให้เข้าใจผิดในข้อความจริง หรือสำคัญผิดในข้อความที่ควรรู้นั้น ให้เขาทำหรืองดเว้นกระทำการใดๆ โดยทุจริต โดยใช้อุบายหลอกลวง นำเขาไปซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือทำให้เสียทรัพย์ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ในการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าของบ้านจะต้องนำหลักฐานต่างๆ มาประกอบ เช่น เอกสารปลอมที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทำขึ้น หลักฐานการเสียทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น

ในการฟ้องร้องต่อศาลแพ่ง เจ้าของบ้านจะต้องยื่นคำฟ้องต่อศาล โดยระบุข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่สนับสนุนว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้กระทำการฉ้อโกงตน โดยอาจนำหลักฐานต่างๆ มาประกอบ เช่น เอกสารปลอมที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทำขึ้น หลักฐานการเสียทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น

หากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่านิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้กระทำการฉ้อโกง ศาลมีอำนาจพิพากษาให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรชดใช้ค่าเสียหายแก่เจ้าของบ้าน

ทั้งนี้ เจ้าของบ้านควรปรึกษากับทนายความเพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการแจ้งความและฟ้องร้อง

Share on: