ภาษีที่ดินที่อยู่อาศัย

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 08:38 am

ภาษีที่ดินปี 65 ใครบ้างต้องเสีย และเสียเท่าไร

หลังจากที่มีการลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อแบ่งเบาภาระภาษีให้กับคนไทยมาตลอดตั้งแต่ปี 2563 สำหรับในปี 2565 นี้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกคน จะต้องทำการชำระภาษีแบบเต็มจำนวนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเพื่อให้เราสามารถจ่ายภาษีได้อย่างถูกต้อง จากนี้ไปคือบทสรุปเพื่อสร้างความเข้าใจให้ทราบว่า ใครบ้างที่มีหน้าที่เสียภาษี และจะต้องเสียภาษีเท่าไร โดยผู้ที่จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น แบ่งได้ตามประเภทดังต่อไปนี้

 1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลังเดียวมีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้
  • 0-50 ล้านบาท  ได้รับการยกเว้นภาษี
  • 50-75 ล้านบาท  เสียภาษีในอัตรา 0.03%  หรือคิดเป็นล้านละ 300 บาท
  • 75-100 ล้านบาท  เสียภาษีในอัตรา 0.05%  หรือคิดเป็นล้านละ 500 บาท
  • 100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.1% หรือคิดเป็นล้านละ 1,000 บาท
 2. ผู้เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างหลังเดียวมีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้
  • 0-10 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี
  • 10-50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.02% หรือคิดเป็นล้านละ 200 บาท
  • 50-75 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.03% หรือคิดเป็นล้านละ 300 บาท
  • 75-100 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.05% หรือคิดเป็นล้านละ 500 บาท
  • 100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.1% หรือคิดเป็นล้านละ 1,000 บาท
 3. ผู้เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินตั้งแต่ 2 หลังขึ้นไปมีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้
  • 0-50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.02% หรือคิดเป็นล้านละ 200 บาท
  • 50-75 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.03% หรือคิดเป็นล้านละ 300 บาท
  • 75-100 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.05% หรือคิดเป็นล้านละ 500 บาท
  • 100 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.1% หรือคิดเป็นล้านละ 1,000 บาท
 4. บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรมมีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้
  • 0-50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี
  • 50-125 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.01% หรือคิดเป็นล้านละ 100 บาท
  • 125-150 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.03% หรือคิดเป็นล้านละ 300 บาท
  • 150-550 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.05% หรือคิดเป็นล้านละ 500 บาท
  • 550-1,050 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.07% หรือคิดเป็นล้านละ 700 บาท
  • 1,050 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.1% หรือคิดเป็นล้านละ 1,000 บาท
 5. นิติบุคคลเป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรมมีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้
  • 0-75 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.01% หรือคิดเป็นล้านละ 100 บาท
  • 75-100 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.03% หรือคิดเป็นล้านละ 300 บาท
  • 100-500 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.05% หรือคิดเป็นล้านละ 500 บาท
  • 500-1,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.07% หรือคิดเป็นล้านละ 700 บาท
  • 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.1% หรือคิดเป็นล้านละ 1,000 บาท
 6. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านอาหาร ออฟฟิศ โรงแรม สำนักงาน ฯลฯมีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้
  • 0-50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.3% หรือคิดเป็นล้านละ 3,000 บาท
  • 50-200 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.4% หรือคิดเป็นล้านละ 4,000 บาท
  • 200-1,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.5% หรือคิดเป็นล้านละ 5,000 บาท
  • 1,000-5,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.6% หรือคิดเป็นล้านละ 6,000 บาท
  • 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.7% หรือคิดเป็นล้านละ 7,000 บาท
 7. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์มีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา ดังนี้
  • 0-50 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.3% หรือคิดเป็นล้านละ 3,000 บาท
  • 50-200 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.4% หรือคิดเป็นล้านละ 4,000 บาท
  • 200-1,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.5% หรือคิดเป็นล้านละ 5,000 บาท
  • 1,000-5,000 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 0.6% หรือคิดเป็นล้านละ 6,000 บาท
  • 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เสียภาษีในอัตรา 0.7% หรือคิดเป็นล้านละ 7,000 บาท

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย ที่หากชำระล่าช้า หรือพยายามที่จะหลีกเลี่ยง ก็จะต้องได้รับโทษ ดังนั้น สำหรับใครที่ตรวจสอบถามเงื่อนไขแล้วพบว่าตนเองอยู่ในเกณฑ์เป็นผู้ต้องชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ก็ควรที่จะชำระภาษีให้ตรงตามวันและเวลาที่ได้รับแจ้ง เพื่อไม่ให้ถูกปรับและมีโทษภายหลัง โดยสามารถไปชำระได้ที่สำนักงานหรือที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่บ้านหรือที่ดินตั้งอยู่

source: https://www.reic.or.th/Knowledge/SuggestionHomeDetail/116

Share on: