มรดกปู่ไม่ถึงหลาน


ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 วรรคแรก กำหนดว่า ทายาทโดยธรรมนั้นมีอยู่ 6 ลำดับ ดังนี้

  1. บุตร
  2. บิดามารดา
  3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
  4. พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
  5. ปู่ย่าตายาย
  6. ลุงป้าน้าอา

หากปู่เสียชีวิตลง หลานจะไม่ได้มรดกโดยธรรมจากปู่โดยตรง เนื่องจากหลานอยู่ลำดับที่ 7 ของทายาทโดยธรรม

อย่างไรก็ตาม หากปู่มีคำสั่งเสียหรือพินัยกรรมระบุให้หลานได้รับมรดกจากปู่ หลานก็มีสิทธิได้รับมรดกจากปู่ตามคำสั่งเสียหรือพินัยกรรมนั้น

นอกจากนี้ หากปู่มีบุตรหรือพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ หลานจะไม่มีสิทธิได้รับมรดกจากปู่ เนื่องจากบุตรหรือพี่น้องต่างมีสิทธิได้รับมรดกจากปู่ก่อนหลาน

ยกตัวอย่างเช่น ปู่มีบุตร 2 คน หลานปู่ทั้งสองคนจะไม่มีสิทธิได้รับมรดกจากปู่โดยตรง หากบุตรของปู่ยังมีชีวิตอยู่ เนื่องจากบุตรมีสิทธิได้รับมรดกจากปู่ก่อนหลาน

หากบุตรของปู่เสียชีวิตไปแล้ว หลานปู่ทั้งสองคนก็จะมีสิทธิได้รับมรดกจากปู่ร่วมกันในอัตราส่วนเท่าๆ กัน

ทั้งนี้ ในกรณีที่หลานมีสิทธิได้รับมรดกจากปู่ หลานจึงควรตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับมรดก เช่น คำสั่งเสียหรือพินัยกรรมของปู่ และทะเบียนที่ดินหรือเอกสารแสดงสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ ของปู่ เพื่อยืนยันสิทธิในการรับมรดก

Share on: