มรดกยกให้ลูก จะเป็นสินสมรสหรือไม่

มรดกยกให้ลูก ไม่เป็นสินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1471 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา”

ดังนั้น ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา จะเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายที่รับมรดกหรือได้รับให้ โดยคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิในทรัพย์สินนั้น เว้นแต่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับมรดกหรือได้รับให้ด้วย

ในกรณีนี้ ทรัพย์สินที่ลูกได้รับเป็นมรดกจากพ่อแม่ จึงเป็นสินส่วนตัวของลูก คู่สมรสของลูกไม่มีสิทธิในทรัพย์สินนั้น เว้นแต่คู่สมรสของลูกจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกด้วย

ตัวอย่าง สมมุติว่า นาย A จดทะเบียนสมรสกับ นาง B แล้ว นาย A ได้รับมรดกจากพ่อแม่เป็นที่ดิน ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นสินส่วนตัวของนาย A คู่สมรสของนาย A ไม่มีสิทธิในที่ดินนั้น เว้นแต่คู่สมรสของนาย A จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของนาย A ด้วย

อย่างไรก็ตาม คู่สมรสของลูกอาจตกลงกันให้ทรัพย์สินที่ลูกได้รับเป็นสินสมรสก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือสัญญาให้ทรัพย์สินนั้นเป็นสินสมรส อย่างไรก็ตาม การตกลงกันดังกล่าวจะต้องทำโดยสมัครใจและทั้งสองฝ่ายต้องยินยอมด้วย

Share on: