มีที่ดิน5ไร่ พี่น้อง7คน แบ่งกันไม่ลงตัว

แก้ไขล่าสุด วันที่ 27th August, 2023 at 08:23 am

กฎหมายมรดกที่ดินที่ควรรู้

กฎหมายมรดกที่ดิน คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินที่ตกทอดไปยังทายาทเมื่อเจ้าของที่ดินเสียชีวิตเเล้ว ซึ่งรายละเอียดและกฎหมายมรดกที่ดินที่ควรทราบมีดังนี้

1. กฎหมายมรดกที่ดินที่ควรทราบประการแรกคือมรดกที่ดินจะตกเป็นของบุคคลที่เจ้าของที่ดินระบุไว้ในพินัยกรรม ซึ่งเรียกว่า “การได้รับมรดกที่ดินโดยสิทธิตามพินัยกรรม”

2. กฎหมายมรดกที่ดินข้อที่ 2 คือ ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ที่ดินจะตกทอดแก่ทายาทตามลำดับของเจ้าของที่ดิน ซึ่งเป็น “ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมาย”

3. กฎหมายมรดกที่ดินข้อถัดมาคือผู้ที่มีสิทธิได้รับมรดกที่ดินจะต้องไปขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินกับสำนักงานที่ดินโดยกำหนดรายละเอียดของเอกสารที่นำไปจดทะเบียนไว้ดังนี้

– กฎหมายมรดกที่ดินกำหนดว่าถ้าเอกสารเป็น โฉนดที่ดิน น.ส.3 ข. ขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา

– ตามกฎหมายมรดกที่ดินถ้าเอกสารเป็น น.ส.3, น.ส.3 ก. ขอจดทะเบียนรับโอนมรดกที่ดินที่สำนักงานที่ดินอำเภอ

4. ในกรณีที่พื้นที่นั้น ๆ ยกเลิกอำนาจของนายอำเภอเกี่ยวกับกฎหมายมรดกที่ดินไปแล้ว ผู้ที่ได้รับแบ่งมรดกที่ดินที่มีเอกสารเป็นโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก.,น.ส.3 ข. ต้องไปขอจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาที่ที่ดินตั้งอยู่ตามที่กฎหมายมรดกที่ดินกำหนด

รู้จักเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

รู้จักเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน เรื่องที่คุณควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ-ขาย

กฎหมายมรดกที่ดิน ใครจะได้รับมรดกที่ดินบ้าง

ใครมีสิทธิได้รับมรดกที่ดินบ้าง

ในทางกฎหมายมรดกที่ดินการส่งมอบมรดกที่ดินแบ่งผู้ที่มีสิทธิรับมรดกที่ดินออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. กฎหมายมรดกที่ดินกำหนดว่าผู้ได้รับมรดกที่ดินต้องมีสิทธิตามพินัยกรรม ผู้ได้รับมรดกที่ดินโดยสิทธิตามพินัยกรรม หรือผู้รับพินัยกรรม คือผู้ที่เจ้าของที่ดินทำพินัยกรรมส่งต่อมรดกที่ดินนั้นโดยระบุชื่อผู้สืบทอดไว้ชัดเจนตามที่กฎหมายมรดกที่ดินกำหนด

2. กฎหมายมรดกที่ดินกำหนดว่าผู้ได้รับแบ่งมรดกที่ดินต้องเป็นทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรม เมื่อเจ้าของที่ดินไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับมรดกที่ดินจะเป็นไปตามกฎหมายมรดกที่ดินที่มีการลำดับทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรมไว้ดังนี้

ลำดับผู้ได้รับมรดกที่ดินผู้ได้รับมรดกที่ดิน
ลำดับที่ 1ผู้สืบสันดาน (บุตร, หลาน, เหลน, ลื้อ)
ลำดับที่ 2ภรรยาหรือสามี (ต้องได้จดทะเบียนสมรสกันเท่านั้น)
ลำดับที่ 3บิดาและมารดา
ลำดับที่ 4พี่น้องร่วมสายเลือด ทั้งบิดาและมารดาเดียวกัน
ลำดับที่ 5พี่น้องร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน
ลำดับที่ 6ปู่ ย่า ตา ยาย
ลำดับที่ 7ลุง ป้า น้า อา
กฎหมายมรดกที่ดิน สำคัญกับการแบ่งมรดกที่ดิน

หลักในการแบ่งมรดกที่ดินตามกฎหมายมรดกที่ดิน

1. กฎหมายมรดกที่ดินกำหนดว่าหากเจ้าของที่ดินมีทายาทโดยธรรมหลายลำดับ สิทธิจะเป็นของทายาทในลำดับต้นก่อน ทายาทลำดับถัดไปจะไม่มีสิทธิในการรับมรดกที่ดินนี้

2. กฎหมายมรดกที่ดินกำหนดว่าคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีการจดทะเบียนสมรสกับเจ้าของที่ดิน ตามกฎหมายมรดกที่ดินจะได้รับการแบ่งมรดกที่ดินระหว่างสามีภรรยาก่อน ส่วนที่เหลือจะนำไปแบ่งปันระหว่างทายาท ซึ่งคู่สมรสของเจ้าของที่ดินที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีสิทธิรับอีกต่อหนึ่ง ในกรณีต่อไปนี้

– หากผู้รับมรดกที่ดินเป็นทายาทลำดับที่ 1 คู่สมรสของเจ้าของที่ดินจะได้รับส่วนแบ่งมรดกที่ดินเหมือนเป็นทายาทชั้นบุตรตามที่กฎหมายมรดกที่ดินกำหนด

– หากเจ้าของที่ดินไม่มีผู้สืบสันดาน มรดกที่ดินจะตกเป็นของคู่สมรสครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งเป็นของทายาทในลำดับที่ 3 หรือ 4 ตามที่กฎหมายมรดกที่ดินกำหนด

– หากผู้รับมรดกที่ดินเป็นทายาทลำดับที่ 5, 6 หรือ 7 คู่สมรสจะได้รับมรดกที่ดินสองในสามส่วน ตามที่กฎหมายมรดกที่ดินกำหนด

– หากไม่มีทายาทคู่สมรสจะได้รับมรดกที่ดินนั้นทั้งหมดตามกฎหมายมรดกที่ดินกำหนด

3. กฎหมายมรดกที่ดินกำหนดว่าทายาทที่ได้รับมรดกที่ดินในอันดับเดียวกันจะได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ กัน

4. กฎหมายมรดกที่ดินกำหนดว่าในกรณีที่มรดกที่ดินตกเป็นของทายาทลำดับที่ 1, 4, 5 หรือ 7 แต่ทายาทเสียชีวิตของเจ้าของที่ดิน ผู้สืบสันดานของทายาทนั้นจะได้รับมรดกที่ดินแทน

5. ในกรณีที่มรดกที่ดินตกเป็นของทายาทลำดับที่ 3 หรือ 6 แต่ทายาทเสียชีวิตของเจ้าของที่ดิน กฎหมายมรดกที่ดินระบุไว้ว่าจะไม่มีการรับมรดกแทนที่กันต่อไป

กฎหมายมรดกที่ดิน ควรให้ความสำคัญกับหนังสือสัญญา

หลักฐานที่ต้องเตรียมสำหรับการขอรับมรดกที่ดิน

เมื่อระบุผู้รับมรดกได้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับขั้นตอนต่อไปคือ การเตรียมหลักฐานเพื่อขอรับมรดกที่ดิน ตามกฎหมายมรดกที่ดินได้ระบุเอกสารที่ต้องเตรียมไว้ดังนี้

1. ตามกฎหมายมรดกที่ดินได้ระบุไว้ว่าต้องนำหนังสือแสดงสิทธิ์ โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองทำประโยชน์มาสำหรับการดำเนินการตามขั้นตอน

2. ใบมรณะบัตรของเจ้าของที่ดิน หรือทายาทที่เสียชีวิต

3. ทะเบียนสมรส หย่า ของเจ้าของที่ดิน

4. ทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวของทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่ทุกคน

5. ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกที่ดินต้องไปสำนักงานที่ดิน หรือ นำเอกสารในการสละมรดกไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายมรดกที่ดินกำหนด

6. พินัยกรรม (ถ้ามี)

7. ถ้าผู้รับมรดกที่ดินมีฐานะเป็นคู่สมรสจะต้องมีหลักฐานการสมรสที่ชอบด้วยกฎหมายมาประกอบตามที่กฎหมายมรดกที่ดินกำหนด

8. ถ้าผู้รับมรดกที่ดินเป็นบิดาของเจ้าของที่ดินต้องมีทะเบียนสมรสกับมารดาของเจ้าของที่ดินหรือหลักฐานการรับรองบุตรมาประกอบตามที่กฎหมายมรดกที่ดินกำหนด

9. ถ้าผู้รับมรดกที่ดินเป็นบุตรบุญธรรมของเจ้าของที่ดินต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามที่กฎหมายมรดกที่ดินกำหนด

10. นำสัญญาประนีประนอมยอมความหรือคำพิพากษาอันถึงที่สุดมาแสดงในกรณีที่มีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดกที่ดิน

11. หากมีผู้รับมรดกที่ดินร่วมกันหลายคนและบางคนถึงแก่กรรมไปเเล้วจะต้องมีหลักฐานการเสียชีวิตของทายาทนั้นด้วย

12. หากมีผู้จัดการมรดกที่ดิน หลักฐานที่ต้องนำไปตามที่กฎหมายมรดกที่ดินกำหนด คือ คำสั่งศาล คำพิพากษาของศาล หรือพินัยกรรมซึ่งตั้งให้ผู้ขอเป็นผู้จัดการมรดกที่ดิน หลักฐานการตายของเจ้าของที่ดิน ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวของผู้จัดการมรดกที่ดิน โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์

13. การเตรียมค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนขอรับมรดกที่ดิน ดังนี้

  • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
  • ค่าประกาศมรดกที่ดิน แปลงละ 10 บาท
  • ค่าจดทะเบียนผู้จัดการมรดกที่ดิน แปลงละ 50 บาท
  • ค่าจดทะเบียนโอนมรดกที่ดิน ร้อยละ 2 ตามราคาประเมินทุนทรัพย์
  • หากโอนมรดกที่ดินระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เรียกตามราคาประเมินทุนทรัพย์ ร้อยละ 0.5

source: https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/กฎหมายมรดกที่ดินที่คุณควรรู้-53245

Share on: